Bihać / BiH   MUZEJ AVNOJA-A   FESTIVAL KREATIVNIH KOMUNIKACIJA

FESTIVAL KREATIVNIH KOMUNIKACIJA   MUZEJ AVNOJ-A   BIHAĆ / BIH

05-07.09.2019.

05-07.09.2019.

O KONFERENCIJI

O KONFERENCIJI

O KONFERENCIJI

Kreativna Republika festival je kreativnih komunikacija koja, kroz panele i predavanja, nudi nova kreativna rješenja za stvarne poslovne probleme, razmjenu poslovnih iskustava i primjere dobre prakse sa novim trendovima iz svijeta oglašavanja i marketinga. Već petu godinu Kreativna Republika svoja zasjedanja održava u Bihaću, gradu na Uni, gdje pored zvučnih imena kreativne industrije regiona privlači i goste različitih profila.

Kreativna Republika se rodila kao odgovor na potrebu da se komunikacijska industrija približi lokalnoj zajednici i privredi, a izrasla je u projekat mapiranja Bihaća kao centra kreativne industrije u Bosni i Hercegovini. Samim time od iznimnog je značaja promociji visokog turističkog potencijala a kako samog grada Bihaća, tako i države.

Pored iznimno prijateljske i tople atmosfere malog prostora Muzeja AVNOJ-a koji olakšava uzajamnu komunikaciju publike i predavača, te podstiče razvoj novih poznanstava i prijateljstava, Kreativnu Republiku karakterišu i iskuljičivo regionalni predavači, koji na svakom zasjedanju potvrđuju da naše govorno područje ima vrhunske stručnjake i na ovom polju.

Organizator konferencije je Centar za razvoj ideja "Poligon" nevladina organizacija iz Bihać, koja ima za cilj da promoviše i razvija kreativnu industriju, ali i širu ideju poslovanja. Uz konferenciju "Kreativna republika", CRI Poligon organizira seriju malih inspirativnih razgovora "Bihac Chit Chat", te veliki broj edukacija.

P R E D A V A Č I   2 0 1 9 .

0 5 - 0 7 . 0 9 . 2 0 1 9 .

M U Z E J   A V N O J - a

PROGRAM 2019.

P R O G R A M

USKORO VIŠE INFORMACIJA

PAKETI 2019.

PAKETI 2019.

PAKETI 2019.

E A R L Y   P R I J A V A
D O   15.08.2019.

95 KM / 50 €

R E G U L A R   P R I J A V A
O D   16.08.2019.

195 KM / 100 €

S T U D E N T I
(2 0   U L A Z N I C A)

45 KM / 25 €

* Paketi se odnose na fizička i pravna lica! U cijenu kortizacije uključeno: ulaznica za oba dana, parking, zakuska, osvježenja i materijali konferencije.

PRIJAVNICA 2019.

PRIJAVNICA 2019.

PRIJAVNICA 2019.

*Molimo Vas ispunite, obratite pozornost na obavezna polja.

1 + 1 =
1 + 1 =

PODRŠKA

PODRŠKA

B A N K A   P A R T N E R

P A R T N E R   O S V J E Ž E N J A

A G E N C I J A   P A R T N E R

P A R T N E R I   P R O J E K T A

M E D I J S K I   P O K R O V I T E L J I

P R E P O R U Č E N I   S M J E Š T A J